Stanovy AEGEE-Plzeň

Článek 1

Právní forma

1. AEGEE-Plzeň, z.s. (dále jen AEGEE-Plzeň) je založena jako spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 2 

Název a sídlo 

1. Název sdružení zní AEGEE-Plzeň, z.s.. AEGEE je zkratkou z francouzského Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe (Evropské fórum studentů). 

2. Adresa sídla sdružení je: Západočeská Univerzita v Plzni, Jungmannova 153/1, Plzeň, 301 00, ČR. 

Článek 3

Příslušnost AEGEE–Plzeň

1. Podpisem Convention d’Adhésion á AEGEE – Europe (dále jen Smlouva) se AEGEE–Plzeň stává členem mezinárodního sdružení studentských spolků AEGEE – Europe (dále jen AEGEE – Europe) a získává právo nést název AEGEE–Plzeň, z.s. 

2. AEGEE-Europe je sekulární, apolitická, nezisková organizace. AEGEE usiluje o demokratickou a rozmatinout Evropu bez hranic, která je ekonomicky a politicky jednotná a zároveň podporuje zapojení mladých lidí do jejího budování a rozvoje. 

Článek 4 

AEGEE–Plzeň, z.s. se zavazuje: 

1. Dodržovat pravidla AEGEE – Europe, ta stanoví Smlouva a Corpus Iuridicum Aegeense (dále jen “stanovy AEGEE – Europe CIA), nejsou-li v rozporu s právním řádem České republiky. 

2. Vyslat alespoň jednoho delegáta na alespoň jednu členskou schůzi AEGEE-Europe (dále jen „Agora“) ročně

3. Odvádět AEGEE–Europe část členských příspěvků vybraných od řádných členů AEGEE–Plzeň, z.s. dle regulací stanovených Finančním ředitelem AEGEE–Europe ve výši CIA

4. Zorganizovat Evropský projekt ve smyslu CIA nejméně jednou za 2 roky. 

5. Posílat AEGEE – Europe seznam členů AEGEE–Plzeň, z.s. před každou AGOROU. 

Článek 5 

Účel a cíl 

1. Účelem AEGEE–Plzeň, z.s. je sdružovat studenty českých vysokých škol a podporovat vztahy a praktickou spolupráci mezi nimi, studenty ostatních evropských zemí a českými i evropskými institucemi pomocí organizace lokálních i evropských projektů. 

2. Cílem je umožňovat interkulturní výměnu mezi mladými lidmi a přispět k praktické realizaci evropské integrace na úrovni mezilidských vztahů. 

3. Za tímto účelem AEGEE–Plzeň, z.s. pořádá projekty, zejména:

a. konference, 

b. letní univerzity

c. výměnné poznávací pobyty,

d. pravidelné schůzky členů a lokální akce,

e. vzdělávací semináře a další. 

Článek 6 

Členství 

1. Členové jsou řádní a čestní. 

a. Řádné členství 

i. Řádným členem se stává každý, kdo studuje nebo studoval vysokou školu nebo vyšší odbornou školu, učinil souhlas s dodržováním pravidel daných těmito Stanovami a zaplatil členský příspěvek. 

ii. Základní povinností řádného člena je platit členské příspěvky. 

iii. Řádný člen má právo účastnit se Členských schůzí a hlasovat na nich. 

b. Čestné členství 

i. Čestné členství může být na žádost Výboru (viz čl. 13) a se souhlasem Členské schůze uděleno každé fyzické osobě, která se zvlášť zasadila o naplňování cílů AEGEE–Plzeň, z.s. 

ii. Čestný člen má právo účastnit se Členských schůzí, ale nemá právo hlasovat.

2. Řádné členství trvá po dobu jednoho roku ode dne, kdy byl uhrazen členský příspěvek. Opakovanou úhradou členského příspěvku se členství prodlužuje vždy o další rok. 

3. Členství zaniká: 

a. doručením písemného oznámení člena o vystoupení z AEGEE–Plzeň, z.s. k rukám kteréhokoliv člena Výboru, 

b. nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoliv byl člen na tento následek upozorněn,

c. rozhodnutím Výboru; k takovému rozhodnutí Výbor přistoupí, jestliže člen jednal proti zájmům a cílům AEGEE–Plzeň, z.s. nebo nezaplatil členský příspěvek, proti tomuto rozhodnutí se může dotčená osoba odvolat k Členské schůzi, 

d. zánikem AEGEE–Plzeň, z.s., 

e. smrtí. 

Článek 7 

Členský příspěvek 

1. Členský příspěvek se platí jednou ročně. 

2. Výši členského příspěvku stanoví Výbor. 

3. Čestní členové neplatí členský příspěvek. 

4. Jednotliví členové Výboru, Dozorčí rady a Poradního výboru nemusí po dobu svého volebního období platit členské příspěvky, pokud Výbor nerozhodne jinak. 

Článek 8 

Hospodaření organizace 

1. Finančními zdroji AEGEE–Plzeň, z.s. jsou členské příspěvky, účastnické poplatky v rámci jednotlivých projektů, sponzorské dary, dotace státních i nestátních organizací (grantových programů) a jiné příjmy. 

2. Výdaje tvoří zejména náklady na pořádání jednotlivých projektů a běžné náklady na zajištění chodu AEGEE–Plzeň, z.s. 

Článek 9 

Nakládání s majetkem AEGEE–Plzeň, z.s. 

1. S finančními prostředky na bankovním účtu AEGEE–Plzeň, z.s. může disponovat President, Treasurer a osoby Presidentem k tomu zplnomocněné, právo nahlížet a získávat informace o stavu a pohybu prostředků na účtu má v rámci svých kontrolních pravomocí Dozorčí rada. V případě, že Dozorčí rada zvolena nebude, náleží právo nahlížet a získávat informace o stavu a pohybu prostředků na účtu předchozímu Presidentovi AEGEE–Plzeň, z.s. 

2. Pokladnu AEGEE–Plzeň, z.s. spravuje Treasurer nebo osoba k tomu zmocněná rozhodnutím Výboru a na základě zároveň udělené plné moci Presidenta AEGEE-Plzeň, z.s.. 

3. Movitý majetek AEGEE–Plzeň, z.s. spravuje Výbor a osoby jím pověřené. Seznam movitého majetku je součástí každé Výroční zprávy AEGEE–Plzeň, z.s. 

Organizační ustanovení

Článek 10 

Orgány AEGEE–Plzeň, z.s. jsou: 

1. Členská schůze (AGORA Plzeň), 

2. President, 

3. Výbor, 

4. Dozorčí rada. 

5. Poradní výbor. 

Článek 11 

Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem AEGEE–Plzeň, z.s. 

2. Členská schůze se skládá ze všech členů AEGEE–Plzeň, z.s. 

3. Členská schůze volí a odvolává Presidenta, Výbor, Dozorčí radu a Poradní výbor tajným hlasováním. 

4. Členská schůze schvaluje Výroční zprávu AEGEE–Plzeň, z.s.; hlasuje o změně Stanov a o rozpuštění AEGEE–Plzeň, z.s. 

5. Členská schůze rozhoduje o odvolání členů proti rozhodnutím Výboru. 

6. Členská schůze může hlasovat i o jiných otázkách, Výbor je jeho usnesením vázán. 

7. Není – li uvedeno jinak, Členská schůze schvaluje usnesení nadpoloviční většinou hlasů všech členů přítomných na zasedání Členské schůze. 

8. Zasedání Členské schůze svolává Výbor nejméně jednou do roka. Výbor svolá členskou schůzi i z podnětu alespoň 1/3 členů spolku nebo z podnětu Dozorčí rady nebo z podnětu Poradního výboru, pokud Dozorčí rada nebyla zvolena. Nesvolá-li Výbor zasedání Členské schůze do 30ti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal Členskou schůzi svolat sám. 

Článek 12 

President 

1. President reprezentuje a zastupuje AEGEE–Plzeň, z.s. v České republice i v zahraničí. 

2. President udržuje kontakt s AEGEE – Europe a s důležitými subjekty mimo organizaci. 

3. President rozhoduje v případě rovnosti hlasů při hlasování Výboru. 

4. President uděluje členům plnou moc k zastupování AEGEE–Plzeň, z.s., taková plná moc musí být vždy časově omezená nejdéle do konce volebního období Presidenta – zmocnitele. 

5. President je zároveň členem Výboru. 

6. V období, kdy není funkce Presidenta obsazená, přebírá jeho kompetence Vice-President.

7. President je volen na dobu jednoho roku.

Článek 13 

Výbor 

1. Výbor je statutárním orgánem AEGEE–Plzeň, z.s. 

2. Výbor je volen tajným hlasováním na Členské schůzi. 

3. Členem Výboru se může stát jen člen AEGEE–Plzeň, z.s. 

4. Výbor tvoří:

 ● obligatorně: President, Secretary, Treasurer,

 ● fakultativně: Fundraising Responsible, Public Relations Responsible, Event Responsible, IT Responsible (Webmaster) a jiní dle rozhodnutí Výboru. 

5. Výbor je povinen udržovat komunikaci s AEGEE-Europe, zejména odpovídat na na dotazy AEGEE-Europe do jednoho měsíce ode dne jejich doručení. 

6. Výbor vypracovává Výroční zprávu AEGEE–Plzeň, z.s. za uplynulý kalendářní rok a prezentuje ji Členské schůzi. 

7. Výbor schvaluje projekty AEGEE–Plzeň, z.s., informace a dokumenty AEGEE–Plzeň, z.s., určuje výši členských příspěvků, pověřuje členy plněním funkcí i jednotlivých úkolů, odpovídá za závazky vůči AEGEE – Europe a vykonává další aktivity spojené s řízením AEGEE–Plzeň, z.s. 

8. Výbor je usnášeníschopný, jsou – li přítomni alespoň 3 jeho členové a jeden z nich je zároveň President, nebo Vice-president. 

9. Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů Výboru, v případě rovnosti rozhoduje President. 

10. Výbor je volen na dobu jednoho roku. 

11. Výbor oznamuje Network Commission of AEGEE-Europe změny ve Výboru a seznamu členů. 

12. Výbor může požádat Poradní výbor o stanovisko, není ale tímto stanoviskem vázán. 

Článek 14 

Dozorčí rada 

1. Dozorčí rada je dozorčím orgánem AEGEE–Plzeň, z.s. 

2. Dozorčí rada je volena tajným hlasováním na Členské schůzi. 

3. Členem Dozorčí rady se může stát jen bývalý člen Výboru AEGEE–Plzeň, z.s. 

4. Dozorčí radu tvoří až tři členové, minimálně však dva. 

5. Předseda Dozorčí rady je volen členy Dozorčí rady. 

6. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů rady, v případě rovnosti rozhoduje Předseda. 

7. Dozorčí rada dohlíží na dodržování stanov Výborem a hospodaření organizace. 

8. Dozorčí rada je volena na dobu jednoho roku. 

Článek 15 

Poradní výbor 

1. Poradní výbor je poradním orgánem AEGEE–Plzeň, z.s. 

2. Poradní výbor je volen tajným hlasováním na Členské schůzi. 

3. Členem Poradního výboru se může stát jen bývalý člen Výboru AEGEE–Plzeň, z.s. 

4. Poradní výbor tvoří až tři členové, minimálně však dva. 

5. Předseda Poradního výboru je volen členy Poradního výboru. 

6. Poradní výbor rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů Poradního výboru, v případě rovnosti rozhoduje Předseda. 

7. Poradní výbor má právo účastnit se schůze Výboru, nemá ale na schůzi Výboru hlasovací právo.

8. Poradní výbor má povinnost podat stanovisko, pokud o to byl požádán Výborem.

9. Poradní výbor je volen na dobu jednoho roku. 

Článek 16

Jednání jménem AEGEE–Plzeň, z.s. 

1. Jménem AEGEE–Plzeň, z.s. jsou oprávněni jednat: 

a. President,

b. Vice-President,

c. Treasurer,

d. 2 členové Výboru,

e. ostatní členové pokud mají plnou moc od Presidenta.

Článek 17

Hlasování 

1. Každý člen má jeden hlas. 

2. Hlasují osoby fyzicky přítomné na Členské schůzi. V případě, že je na oficiálních internetových stránkách AEGEE–Plzeň, z.s. u konkrétního hlasování umožněno hlasovat blíže určenou elektronickou formou pak je, za podmínek tamtéž stanovených, takto odevzdaný hlas považovaný za platný. 

3. Informace o volbě nového Výboru, Dozorčí rady, Poradního výboru, o hlasování o Výroční zprávě AEGEE–Plzeň, z.s. a o rozpuštění AEGEE–Plzeň, z.s. musí být zveřejněna na oficiálních internetových stránkách AEGEE–Plzeň, z.s. nejméně 10 dní předem. Informace o jiných hlasováních mohou být takto zveřejněna, rozhodne–li tak Výbor. 

Závěrečná ustanovení

Článek 18

Trvání a rozpuštění 

1. AEGEE–Plzeň, z.s. je založeno s neomezenou délkou trvání. 

2. K rozpuštění AEGEE–Plzeň, z.s. je třeba souhlas všech členů Výboru a nejméně 2/3 členů přítomných na Členské schůzi, o likvidačním zůstatku po splnění všech závazků spolku rozhoduje Členská schůze.

Článek 19

Stanovy 

1. Stanovy nabývají platnosti dnem schválení Výborem a Členskou schůzí. 

2. Ke změně Stanov je zapotřebí souhlasu Výboru a nejméně 2/3 členů přítomných na zasedání Členské schůze. 

3. V případě neplatnosti některého z článků Stanov zůstávají všechny ostatní články Stanov v platnosti.

4. Každý člen má povinnost řídit se těmito Stanovami.